Годишен план за дейността на НГСЕИ за учебната 2022/2023 година

ГОДИШЕН ПЛАН
за учебната 2022/2023 година