uk

Дневен режим за първи срок за учебната 2023/ 2024 година.

 

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

гр. Пловдив, ул. „Петко Д. Петков“ № 8; тел:032 626 425; e-mail: s_kadri@abv.bg

 

ЗАПОВЕД

№ РД 06- 9/ 20.09.2023 г.

На основание чл. 257, ал.1 и 2; чл. 258, ал.1, чл. 259, ал. 1 , чл. 6, ал.3 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование; чл.31, ал.1, т.34 от Наредба №15 от 22 юли 2019 г.за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и решение на ПС от редовно заседание, проведено на 15.09.2023 година

 

УТВЪРЖДАВАМ:

 

1.Дневен режим за първи срок за учебната 2023/ 2024 година.

2.Обучението в училището се осъществява в дневна форма, с едносменен режим на работа. Училището е отворено в работните дни от 8.00 ч. до 17.00 ч. Учебните занятия започват в 8.00 часа и завършват съгласно седмично разписание.

3.Продължителност на учебните часове в VIII – XII клас – 40 минути

4.Междучасията се обявяват с училищния звънец. Две междучасия по 20 мин.: 10:20 – 10:40 и 13:00 – 13:20

5.Начало на учебната 2023/2024 г. – 15.09.2023 г. Край на учебната 2023/2024 г. – 30.06.2024 г.

6.Продължителността на работното време на учители, служители и помощен персонал е 8 часа.

7.Учителите се явяват на работа 15 минути преди започване на първия учебния час. Изпълняват задълженията съгласно длъжностната характеристика и дежурят по утвърден от ръководството график.

9.Работното време на: директор , заместник- директор, главен счетоводител и ЗАС е от 8.00 ч. до 16.00 ч.

10.Правата и задълженията на персонала са регламентирани в длъжностни характеристики.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички учители, непедагогически персонал и ученици  в училището за сведение и изпълнение. Дневният режим се поставя на видно място в учителската стая и на информационното табло.

Контрол върху изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

 

  Директор:   Николай  Томов

 

 

 

 

Обучителни курсове 2023 / 2024 г. - рисуване

 

График – събота

Учебна сграда – Пловдив, ул. Петко Д. Петков 8

Рисуване

от 09:00 ч. до 13:00 ч.

5 учебни часа.

 

Февруарпи 2024г.        – 10, 17, 24;

Март 2024г.                  –    2, 9, 16, 23;

Април 2024г.                -   13, 20, 27;

Май 2024г.                    –   11, 18.

Юни 2024г.                   –    1, 8, 15, 22.

Таксата за обучителния курс по рисуване за втория учебен срок е в размер на 320,00 лв.

Срок за плащане до 09.02.2024г.

Преди да се заплати таксата, моля свържете се на тел.0879148823 Лилия Аджемян, за информация за свободни места.

Има ограничение на бройката, възможността е до 50 обучаващи се.

Таксата се превежда по банковата сметка на Национална гимназия за сценични и екранни изкуства / НГСЕИ /

IBAN   BG 20 UNCR 7630 3100 1165 82BIC  UNCR BGSF

Основание за плащане – такса курс и трите имена на курсиста.

След заплащане на таксата, платежното нареждане се снима/сканира и се изпраща на s_kadri@abv.bg, с упоменати три имена на курсиста и курса, който ще посещава.

На имейла ще ви бъде изпратен договор, който трябва да бъде попълнен, подписан и върнат на s_kadri@abv.bg.

При промяна на ситуацията, курсовете ще се провеждат онлайн.

 

Обучителни курсове 2023 / 2024 г. - актьорско майсторство

 

График – събота

Учебна сграда – Пловдив, ул. Петко Д. Петков 8

 

Актьорско майсторство

от 13:30 ч. до 17:30 ч.

5 учебни часа.

Февруарпи 2024г.        – 10, 17, 24;

Март 2024г.                  –    2, 9, 16, 23;

Април 2024г.                -   13, 20, 27;

Май 2024г.                    –   11, 18.

Юни 2024г.                   –    1, 8, 15, 22.

  

Таксата за обучителния курс по актьорско майсторство за втория учебен срок е в размер на 320,00 лв.

Срок за плащане до 09.02.2024г.

Преди да се заплати таксата, моля свържете се на тел.0879148823 Лилия Аджемян, за информация за свободни места.

Има ограничение на бройката, възможността е до 30 обучаващи се.

Таксата се превежда по банковата сметка на Национална гимназия за сценични и екранни изкуства / НГСЕИ /

IBAN   BG 20 UNCR 7630 3100 1165 82BIC  UNCR BGSF

Основание за плащане – такса курс и трите имена на курсиста.

След заплащане на таксата, платежното нареждане се снима/сканира и се изпраща на s_kadri@abv.bg, с упоменати три имена на курсиста и курса, който ще посещава.

На имейла ще ви бъде изпратен договор, който трябва да бъде попълнен, подписан и върнат на s_kadri@abv.bg.

При промяна на ситуацията, курсовете ще се провеждат онлайн.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
УТВЪРДЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г.
 
  
 
 
 
 
 

 

Търсене Връх Новини Карта на сайта Начало