uk

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В НГСЕИ

 

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

гр. Пловдив, ул. „Петко Д. Петков“ № 8; тел:032 626 425; e-mail: s_kadri@abv.bg

 

            Актуален за учебната 2021/2022 година

 

   

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ

В НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА, ГР. ПЛОВДИВ

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Настоящият правилник регламентира основните изисквания и реда за пропускане и престояване на ученици, родители, външни граждани и МПС, внасянето на обемисти багажи/товари, както и изнасянето на материални средства в и от сградата и района на училището.

Правилникът е задължителен за всички ученици, родители и външни граждани, посещаващи сградата и района на НГСЕИ. Пропускателният режим се осъществява от портиер и  дежурните учители по време на междучасията и по време на учебните занятия . Дежурството на учителите се осъществява по утвърден от директора график. Контролът по спазване на пропускателния режим се осъществява от директора на училището.

Настоящият правилник се съхранява при зам.-директора и гл. счетоводител.

Всички класни ръководители в първия за учебната година Час на класа и първата родителска среща, запознават учениците и родителите с правилника.

 

 

ІІ. РЕД ЗА ПРОПУСКАНЕ И ПРЕСТОЙ НА УЧЕНИЦИ, ГРАЖДАНИ И МПС.

 

 1. Учениците да се допускат в сградата на училището  след представяне на ученическа  лична карта.
 2. Влизането на външни лица в сградата да се извършва само след представяне на документ за самоличност и при неизбежна необходимост. Всички посетители на НГСЕИ задължително трябва да използват лични предпазни средства – маски, шлемове. На посетителите се измерва телесна температура с безконтактен термометър на входа на НГСЕИ.
 3. Гражданите, посещаващи директора и останалите отговорни длъжностни лица по различни поводи, се пропускат след разрешение на лицето, което ще бъде посетено.
 4. Гражданите, посещаващи директора, учителите, служителите и работниците се пропускат след записване на личните им данни по лична карта в “Дневник за посещенията” , в който се вписва името на лицето, което ще посещава и часа; както и час на влизане в сградата и час на излизане.
 5. Родителите /настойниците/ могат да посещават преподавателите само в регламентирания втори ЧК, по време на родителските срещи и в междучасията /при необходимост/. Забранено е посещението и отклоняването на учители по време на час.
 6. На посетителите се забранява отклоняване и посещаване на други служебни лица, кабинети и помещения, извън заявените такива.
 7. След посещението лицата следва незабавно да напуснат сградата.
 8. Не се разрешава влизането в сградата и района на училището на лица, които:

а/ са въоръжени;

б/ са с неадекватно поведение – пияни, дрогирани и с явни психически отклонения;

в/ внасят оръжие и взривни вещества;

г/ внасят упойващи вещества, спиртни напитки и други, които при употреба биха застрашили живота и здравето на околните;

д/ разпространяват продават или рекламират литература и артикули с религиозно и порногрофско съдържание;

е/ проявяват педофилски и вандалски характер;

ж/ водят и разхождат кучета и други животни;

з/ носят със себе си обемисти багажи.

 1. За ремонтни дейности се допускат лица, по списък – съгласуван и утвърден от директора.
 2. Не се разрешава оставянето на багажи, кореспонденция, апаратура от външни лица за съхраняване.
 3. Влизането в района на училището на МПС е забранено, освен колите на ПБС и Бърза помощ или на други МПС – само с писменото разрешение на директора.
 1. При влизането на МПС /без тези на ПБС и Бърза помощ/ задължително се проверява съответствието на превозваните товари с данните за тях в съпроводителните документи.
 2. При провеждане на извънкласни дейности: кръжочна работа, допълнителни репетиции и занимания с ученици във време, в което няма охрана, дейността се извършва от служебно лице – чистач, зам.-директор или преподавател, ангажиран с извънкласните занимания.

 

ІІІ. РЕД ЗА ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА БАГАЖИ, ТОВАРИ, ТЕХНИКА И ИМУЩЕСТВА.

 

 1. Внасянето в сградата на училището на багажи, товари, техника и имущества за служебни нужди и ползване става след получено разрешение от ръководството на училището.
 2.  Изнасянето от сградата на училището на багажи, товари, техника и имущества става само след писмено разрешение от ръководството на училището и проверка на съдържанието на същите.
 3. При констатиране на нарушения при внасянето и изнасянето на багажи, товари, техника и имущества в и от сградата и района на училището се докладва на Директора, а при необходимост и на ІV-то РПУ.

 

 

 

 

Обучителни курсове 2023 / 2024 г. - рисуване

 

График – събота

Учебна сграда – Пловдив, ул. Петко Д. Петков 8

Рисуване

от 09:00 ч. до 13:00 ч.

5 учебни часа.

 

Февруарпи 2024г.        – 10, 17, 24;

Март 2024г.                  –    2, 9, 16, 23;

Април 2024г.                -   13, 20, 27;

Май 2024г.                    –   11, 18.

Юни 2024г.                   –    1, 8, 15, 22.

Таксата за обучителния курс по рисуване за втория учебен срок е в размер на 320,00 лв.

Срок за плащане до 09.02.2024г.

Преди да се заплати таксата, моля свържете се на тел.0879148823 Лилия Аджемян, за информация за свободни места.

Има ограничение на бройката, възможността е до 50 обучаващи се.

Таксата се превежда по банковата сметка на Национална гимназия за сценични и екранни изкуства / НГСЕИ /

IBAN   BG 20 UNCR 7630 3100 1165 82BIC  UNCR BGSF

Основание за плащане – такса курс и трите имена на курсиста.

След заплащане на таксата, платежното нареждане се снима/сканира и се изпраща на s_kadri@abv.bg, с упоменати три имена на курсиста и курса, който ще посещава.

На имейла ще ви бъде изпратен договор, който трябва да бъде попълнен, подписан и върнат на s_kadri@abv.bg.

При промяна на ситуацията, курсовете ще се провеждат онлайн.

 

Обучителни курсове 2023 / 2024 г. - актьорско майсторство

 

График – събота

Учебна сграда – Пловдив, ул. Петко Д. Петков 8

 

Актьорско майсторство

от 13:30 ч. до 17:30 ч.

5 учебни часа.

Февруарпи 2024г.        – 10, 17, 24;

Март 2024г.                  –    2, 9, 16, 23;

Април 2024г.                -   13, 20, 27;

Май 2024г.                    –   11, 18.

Юни 2024г.                   –    1, 8, 15, 22.

  

Таксата за обучителния курс по актьорско майсторство за втория учебен срок е в размер на 320,00 лв.

Срок за плащане до 09.02.2024г.

Преди да се заплати таксата, моля свържете се на тел.0879148823 Лилия Аджемян, за информация за свободни места.

Има ограничение на бройката, възможността е до 30 обучаващи се.

Таксата се превежда по банковата сметка на Национална гимназия за сценични и екранни изкуства / НГСЕИ /

IBAN   BG 20 UNCR 7630 3100 1165 82BIC  UNCR BGSF

Основание за плащане – такса курс и трите имена на курсиста.

След заплащане на таксата, платежното нареждане се снима/сканира и се изпраща на s_kadri@abv.bg, с упоменати три имена на курсиста и курса, който ще посещава.

На имейла ще ви бъде изпратен договор, който трябва да бъде попълнен, подписан и върнат на s_kadri@abv.bg.

При промяна на ситуацията, курсовете ще се провеждат онлайн.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
УТВЪРДЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г.
 
  
 
 
 
 
 

 

Търсене Връх Новини Карта на сайта Начало