ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

 

 


 

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

гр. Пловдив, ул. „Петко Д. Петков“ № 8; тел:032 626 425; e-mail: s_kadri@abv.bg

  

З А П О В Е Д

 №  РД 06 – 273 /24.02.2023 г.

  

На основание, чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата и в изпълнение на чл. 31, ал. 1 от Наредба № 15  за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

О П Р Е Д Е Л  Я М:

Поименен състав на членовете на Обществения съвет на  НГСЕИ, гр. Пловдив, въз основа на протокол с вх.№ РД 22-53/ 24.02.2023 г.  от проведеното първо  събрание на ОС и на писмените уведомления от финансиращия орган , както следва:

Обществен съвет:

 1. Вероника Младенова - председател
 2. Петър Влайков – представител на работодателите
 3. Емилия Арабаджиева – представител на личности от обществения живот
 4. Василка Кънева – представител на родителите
 5. Катрин Гутман - представител на личности от обществения живот
 6. Петър Матев – представител на МК
 7. Димитър Петров – представител на родителите

Резервни членове:

Иван Върбанов – представител на МК

 1. Златка Лозанова - представител на родителите
 2. Али Ваджипов - представител на родителите
 3. Иван Карев – представител на работодателите
 4. Д-р Пенка Стефанова - представител на личности от обществения живот
 5. Ангел Гешев - представител на личности от обществения живот
 6. Лилия Кръстева - представител на родителите

 Заповедта да се сведе до знанието на членовете на Обществения съвет.

 Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично.

                

ДИРЕКТОР:  НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ТОМОВ


 

 

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

гр. Пловдив, ул. „Петко Д. Петков“ № 8; тел:032 626 425; e-mails_kadri@abv.bg

Изх. №  РД 22 -260 / 25.11.2022 г.

 

 П О К А Н А

 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

 

За подпомагане развитието и дейността на Национална гимназия за сценични и екранни изкуства, гр. Пловдив и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на чл. 7, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. предстои създаването на Обществен съвет към училището.

Вярвайки в общия ни стремеж за постигане на устойчивост в развитието на училищните образователни политики и създадените традиции за съвместна работа с родителите, каня Вас на 19.12.2022 г. и 20.12.2022 г. от 18,80 ч. в училището, ул. „Петко Д. Петков“ №8 , за провеждане на събрание на родителите при следния дневен ред:

Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на НГСЕИ, гр. Пловдив.

Разчитам на активното Ви участие в дейностите, определящи съдбата на децата ни.

 

ДИРЕКТОР НА НГСЕИ

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ТОМОВ