ТЕАТРАЛНА КУКЛА

Запознава с театралната кукла като пластично произведение и като конструкция, с начините и средствата за осъществяването и в материал, със спецификата на куклената сценография и с компонентите на кукленотеатралната среда. Учениците придобиват базови знания за професионалната среда, в която се провежда куклено-театралното действие. Запознават се с историята и съвременното състояние, както и с посоките на развитие на кукления театър като сценично изкуство. Овладяват се класически и съвременни технологии за работа в професионална среда. Изучавани дисциплини: театрална кукла, история на костюма, конструиране на кукли, театралени, кино и телевизионен декор, скулптура, компютърно проектиране.